Wydarzenia 10 lip 13:33 | Redaktor
Najlepsi z matematyki otrzymają stypendia

fot. ilustracyjna Pixabay

Dobrze zdana matematyka na poziomie rozszerzonym i podjecie studiów w Bydgoszczy na kierunku ścisłym to warunek do ubiegania się o stypendia dla absolwentów szkół ponadgminazjalnych.

O stypendium ubiegać się mogą na stałe zameldowani w Bydgoszczy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych z siedzibą w Bydgoszczy. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium jest zdany egzamin maturalny z matematyki w roku zdania matury na poziomie rozszerzonym, z wynikiem co najmniej 60 proc. pkt. oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych, na kierunkach ścisłych. O stypendium mogą się starać absolwenci na stałe zameldowani w Bydgoszczy.

Kierunki uprawniające do ubiegania się o stypendium to informatyka, informatyka stosowana, mechatronika,  teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, budownictwo, fizyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, przetwórstwo tworzyw sztucznych, wzornictwo, architektura, energetyka, transport i elektrotechnika.

Stypendia udzielane są z budżetu miasta w kwocie 500 zł. Stypendium może być udzielone absolwentowi tylko raz, na okres dziewięciu miesięcy, począwszy od miesiąca października. Stypednia będą wypłacane od listopada, z wyrównaniem za październi, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty: 
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem w macierzystej szkole kserokopię świadectwa z egzaminu maturalnego, zdanego w roku składania wniosku,
- zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy roku studiów, 
- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Bydgoszczy

Wnioski o stypendia przyjmowane są do 7 października w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce

Formularz zgłoszeniowy 

źródło: Bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor