Magdalena Gill

Magdalena Gill

Zca Red. Naczelnego

 

E-mail: m.gill@tygodnikbydgoski.pl

Tel: 601400761