Wydarzenia 29 mar 2019 | Redaktor
Społeczna Straż Rybacka powstanie w Bydgoszczy

Społeczny strażnik rybacki zobowiązany będzie m.in. do powiadomienia komendanta o zauważonym zanieczyszczeniu wód/fot. ilustracyna

Bydgoscy radni wyrazili zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i uchwalili je regulamin.

Na dziewiątej sesji Rady Miasta (27 marca) radni podjęli stosowną uchwałę. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej Miasta Bydgoszczy będzie współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką „w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym”. Terenem działania SSR są śródlądowe wody powierzchniowe znajdujące się w obrębie Miasta Bydgoszczy.

SST będzie miała swojego komendanta, zaś strażnikiem będzie mógł zostać polski obywatel, który ukończył 21 lat, posiadający zdolność do czynności prawny i nie był karany oraz korzysta w pełni praw publicznych. Oczywiście, kandydat na strażnika musi wykazać się znajomością przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz regulaminu uchwalonego przez Radę Miasta Bydgoszczy.

A znajdują się w nim liczne uprawnienia do:

kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;

kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;

zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności

ustalenia ich posiadacza;

żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Ale „podczas wykonywania kontroli strażnik obowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej, a przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik jest obowiązany przedstawić się osobie kontrolowanej i okazać legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej”.

I co ważne: „W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonywania uprawnień, o których mowa wyżej, strażnik odstępuje od wykonywanych czynności i zawiadamia komendanta”.

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy wejdzie w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

jk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor