Wydarzenia 5 gru 2018 | Redaktor
Uwłaszczenie mocą ustawy. Własność zastąpi użytkowanie wieczyste

materiał ilustracyjny/fot. Anna Kopeć

1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów przechodzi w prawo własności. Obowiązkiem będzie jednak wnoszenie opłaty przekształceniowej. Urząd Miasta Bydgoszczy informuje o jej wysokości i terminach.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy gruntów z budynkami: mieszkalnymi jednorodzinnymi, mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, itp.

Wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby 1 stycznia 2019 roku.  

Za rok 2019 należy zapłacić do 29 lutego 2020 roku. Natomiast za 2020 rok i lata następne - do 31 marca każdego roku. Opłata przekształceniowa będzie obowiązywać przez 20 lat - do 2039 roku. 

Urząd uprzedza, że opłaty należy wnosić bez uprzedniego wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego (IWM), wymieniony w stosownym zaświadczeniu. W tytule wpłaty należy wpisać: „OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE”

Zaświadczenie zostanie wydane przez Miasto z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (bez dokonania opłaty skarbowej) lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (opłata skarbowa 50 zł).  Zaświadczenia dostarczane będą na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub na inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczono korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

Informacje dotyczące ustawy przekształceniowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 85-102 Bydgoszcz, budynek A, pokój nr 1, 4, 10  lub 11. W przypadku nieruchomości Gminy Bydgoszcz: tel. 52 58-59-440 lub 52 58 58 272 lub z końcówką  418, 286, 319, 805. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa: tel. 52 58 58 190, 52 58 58 608 lub 52 58 59 235.

Zmiany reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (Dz. U z 2018 r., poz.1716)”.

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy, oprac. red.

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor