Wydarzenia 5 maj 2017 | Andrzej Pawełczak
Wojewoda uchylił uchwałę w sprawie finansowania in vitro

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz/ fot. Anna Kopeć

Wojewoda kujawsko-pomorski stwierdził nieważność uchwały bydgoskiej Rady Miasta o refundacji zabiegu in vitro. Jak stwierdza w uzasadnieniu, uchwała została przyjęta z naruszeniem obowiązującej procedury.

Wątpliwości Mikoła Bogdanowicza budziło to, że zadanie własne gminy – opracowanie polityki prozdrowotnej – zostało scedowane na „podmiot zewnętrzny” – partię polityczną .Nowoczesna.

Kwestią, która budzi zastrzeżenia, jest legalność wprowadzenia autopoprawek do programu, już po zaopiniowaniu jego treści przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. „Program w wersji załączonej do wniosku z 11 maja 2016 r. przekazany został pismem z 21 listopada 2016 r. prezydenta miasta Bydgoszczy do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Opinia Prezesa Agencji w sprawie programu wydana została 4 stycznia 2017 r. Już po tym terminie złożone zostały autopoprawki do programu: 14 marca 2017 r., 22 marca 2017 r., a także podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy 29 marca 2017 r.” – stwierdza wojewoda w uzasadnieniu decyzji.

W ocenie wojewody, po wprowadzeniu autopoprawek, program powinien zostać jeszcze raz zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także uzyskać akceptację mieszkańców Bydgoszczy.

Wojewoda wskazuje różnice pomiędzy pierwotną wersją programu, a przyjętą na sesji Rady Miasta. Dotyczą one, m.in. kwestii finansowania zabiegu in vitro.

Jak stwierdza wojewoda, Rada Miasta Bydgoszczy podejmując uchwałę z 29 marca 2017 r. w sposób istotny naruszyła prawo, co skutkuje stwierdzeniem jej nieważności. Rozstrzygnięcie nadzorcze jest ostateczne. Przysługuje na nie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz)  w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia – za pośrednictwem wojewody kujawsko-pomorskiego.