Wydarzenia 31 mar 2017 | Andrzej Pawełczak
10 milionów na przebudowę wału przeciwpowodziowego w Łęgnowie

Promesy odebrali przedstawiciele samorządów z całego województwa

Rząd dofinansuje kwotą 10 milionów złotych przebudowę wału przeciwpowodziowego w Łęgnowie – Otorowie.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono dzisiaj (31 marca) przedstawicielom samorządów z regionu promesy na dofinansowanie w tym roku z rezerwy celowej budżetu państwa zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, prac osuwiskowych i przeciwpowodziowych.

- Województwo kujawsko-pomorskie dotykane jest w ostatnich latach klęskami żywiołowymi. Cieszymy się, że 2016 rok nas oszczędził, ale musimy usuwać skutki klęsk z lat 2010, 2011, 2012. W 2010 roku wielkie straty, także nasze województwo, poniosło w wyniku powodzi na Wiśle, w całym kraju był to koszt blisko 12 miliardów złotych. Te inwestycje mają przeciwdziałać skutkom takich powodzi. Samorządy nie byłyby w stanie same sfinansować tych inwestycji i dlatego tak ważne jest wspracie ze strony rządu. Gratuluję też samorządom za dobrze napisane projekty, trafione inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa – powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Promesy przedstawicielom samorządów wręczali podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admininistracji Sebastian Chwałek oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

- Te wszystkie inwestycje są niezbędne, aby zapewnić, między innymi bezpieczeństwo mieszkańców regionu – podkreślił wiceminister. Współdziałanie rządu i samorządów jest najlepszym rozwiązaniem, jakie można w tej kwestii stosować – dodał Sebastian Chwałek.

Łączna wartość promes wynosi 15 930 000 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty i odbudowę dróg oraz likwidację osuwisk.  Najwyższe dofinansowanie – 10 milionów złotych – przeznaczone zostanie na przebudowę wału przeciwpowodziowego Łęgnowo – Otorowo. Zadanie to będzie realizował Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.