Aktualności 31 mar 17:37 | Redaktor
Koronawirus. Jakie dokumenty złożyć, by uzyskać świadczenia chorobowe? [KOMUNIKAT ZUS]

fot. ilustracyjna, Pixabay

Osoby, które są objęte ubezpieczeniem, mają prawo do otrzymania świadczeń chorobowych w razie kwarantanny lub izolacji - do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Rodzice mogą także starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki oświatowej dziecka do lat 8 w związku z koronawirusem.

Jakie dokumenty należy złożyć, by uzyskać świadczenie?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki oświatowej dziecka do lat 8, będą mogli dalej korzystać z zasiłku. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów. Oświadczenie można złożyć tak, jak do tej pory. Pracownik lub zleceniobiorca oświadczenie składa do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS-u. 

(...) [W dokumencie] musi znaleźć się informacja, czy był drugi rodzic/współmałżonek mogący zapewnić opiekę dziecku, a także informacja, czy drugi rodzic/współmałżonek otrzymał dodatkowy zasiłek. Jeśli otrzymał dodatkowy zasiłek, należy wskazać, za ile dni. Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii.

Z kolei pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków, przekazuje oświadczenie ubezpieczonego w ciągu 7 dni do ZUS-u wraz z drukiem Z-3 lub ZUS Z-3a. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Należy również zwrócić uwagę, by okres opieki nad dzieckiem wykazany na druku Z-3/Z-3a był taki sam, jaki jest w oświadczeniu. Jeśli rodzic w oświadczeniu podał łączny okres opieki, to w formularzu musi zrobić tak samo, a nie w rozbiciu na trzy okresy. W formularzu Z-3 / Z-3a należy również zaznaczyć, ile osób zostało zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Są dwie możliwości: do 20 ubezpieczonych i powyżej 20 ubezpieczonych. Ta informacja jest potrzebna, by ustalić, czy płatnikiem zasiłku jest ZUS, czy płatnik składek.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z nią, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wysłać do Zakładu elektronicznie - za pośrednictwem PUE ZUS. Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. W treści oświadczenia należy wskazać m.in. okres sprawowania opieki, dane dziecka, czy był drugi rodzic/współmałżonek mogący zapewnić opiekę dziecku, a także informację, czy drugi rodzic/współmałżonek otrzymał dodatkowy zasiłek.  Więcej informacji o tym, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS, można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Rodzice mogą także skorzystać z drugiej możliwości i wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach.
W takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. By go otrzymać, należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A, który dostępny jest na stronie ZUS oraz oświadczenie o zamknięciu placówki z powodu COVID-19. Po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.

Zasiłek chorobowy za okres trwania kwarantanny

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego, a jeżeli lekarz uzna, że z racji hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego i je wystawi, to będzie ono podstawą do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.

Pracownik lub zleceniobiorca decyzję państwowego inspektora sanitarnego może dostarczyć swojemu pracodawcy/ zleceniodawcy po zakończeniu kwarantanny lub izolacji, a jeśli miał wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie automatycznie zostanie ono przekazane do ZUS i na profil PUE pracodawcy/zleceniodawcy. Jeśli pracodawca/zleceniodawca nie jest płatnikiem zasiłków, to otrzymaną decyzję nie później niż w terminie 7 dni przekazuje do ZUS-u wraz z formularzem ZUS Z-3 lub Z-3a. Natomiast, jeśli podstawą do wypłaty zasiłków jest wystawione e-ZLA, to pracodawca/zleceniodawca składa do ZUS-u sam formularz ZUS Z-3 lub Z-3a.

W przypadku osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, by otrzymać zasiłek chorobowy trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę. Można skorzystać z druku zaświadczenia płatnika składek Z-3b, (jeśli jest to pierwsze zwolnienie) lub wniosku o zasiłek chorobowy ZAS -53. Wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Do wniosku należy dołączyć decyzję państwowego inspektora sanitarnego o poddaniu kwarantannie lub izolacji (jeśli taka decyzja była wydana).  Decyzję można dostarczyć  do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Chorobowe po powrocie z zagranicy

Osoba, która przekracza granicę i odbywa obowiązkową 14-dniową kwarantannę, może ubiegać się o świadczenia chorobowe.  Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.  Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej  (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Krysytna Michałek, rzecznik regionalny ZUS

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor