Kultura 16 kwi 2019 | Redaktor
Hanna Banaszak z koncertem w Bydgoszczy [KONKURS]

fot. globalart-agency

,,W moim magicznym domu” czy ,,Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia....” – te oraz inne znane utwory wyśpiewa Hanna Banaszak podczas recitalu w Filharmonii Pomorskiej. Damę polskiej estrady będzie można usłyszeć 11 maja.

Mówi o sobie, że jest typem samotnika, ale nie wyobraża sobie życia bez innych. – Samotność jest mi potrzebna do skupienia, tworzenia i odpoczynku od hałasu świata. Jednak prędzej czy później, gna mnie do ludzi. Mam szczęście, że oni  wciąż przy mnie trwają – mówi artystka. Kocha teatr, kino i naturę. Nie znosi, gdy mówi się o niej „gwiazda”. – Muszę policzyć w myślach do dziesięciu, aby na taki tytuł nie zareagować.   Uważam, że mój zawód jest  jednym z wielu innych, równie ciekawych  zawodów świata. Najważniejsze, aby uprawiać go rzetelnie – dodaje.

Hanna  Banaszak  rozpoczęła swoją karierę muzyczną pod koniec lat 70.  Zadebiutowała na Opolskim Festiwalu w konkursie „Młode talenty”. Z jednakową perfekcją i uczuciem śpiewa Przyborę, Koftę, Młynarskiego, Preisnera, „Stabat Mater” czy „Dzieci Sancheza”. Jest ceniona za kunszt, smak, kulturę.  Z równą dezynwolturą interpretuje poezję Jana Kochanowskiego, J. Brodskiego, W. Szymborskiej, J. Kaczmarskiego, mierzy się z muzyką M. Daviesa, Vivaldiego, Mozarta, Metheny'ego, Gershwina, Ellingtona. Wydała tomik wierszy, fotografuje. Została uhonorowana medalem Gloria Artis.

W Filharmonii Pomorskiej im. I.J.Paderewskiego Hanna Banaszak wystąpi 11 maja o godz.19.00. Bilety są dostępne w salonach Empik oraz na www.eventim.pl i www.kupbilecik.pl.

UWAGA, KONKURS! Mamy dla Was trzy podwójne zaproszenia na koncert Hanny Banaszak w Filharmonii Pomorskiej. Szczegóły w regulaminie poniżej, konkurs zostanie przeprowadzony na naszym fanpage'u na Facebooku.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Bilety na koncert Hanny Banaszak” (zwany dalej „Konkursem”), jest wydawca „Tygodnika Bydgoskiego”: Piotr Florek prowadzący działalność gospodarczą pn. Centrum Promocji i Reklamy Remedia Piotr Florek, z siedzibą przy ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz (zwany dalej „Organizatorem”) 
2. Fundatorem nagrody jest Glob Art Agency z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 2,
80-208 Gdańsk.

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. 

  5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ (zwanej dalej “Fanpage”).

  6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

  § 2. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin 

(dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano TRZY NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są trzy podwójne zaproszenia: na koncert Hanny Banaszak, który odbędzie się 11 maja o godz. 19.00 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu „Tygodnika Bydgoskiego” www.facebook.com/tygodnikbydgoski/

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługują im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com//tygodnikbydgoski/.

2. Konkurs trwa od dnia 10 maja 2019 r. od godz. 21.45 do 11 maja 2019 do godziny 11.00.


 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  a. zamieszczenie jak najszybciej (trzy pierwsze osoby wygrywają) w formie komentarza pod postem konkursowym poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora.

 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/tygodnikbydgoski/

  § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

  3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

  4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni zwycięzców.

  5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku najpóźniej w ciągu godziny od momentu zakończenia konkursu.

  6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/tygodnikbydgoski/.

  7. Nagrodę - bilety uprawniające do wejścia na koncert - zwycięzcy otrzymają za pośrednictwem Facebooka.


  8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 
  w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
  2. Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez Organizatora, a następnie przetwarzane:
  a. na podstawie zgody Uczestnika, którego dotyczą,
  b. jako niezbędne dla udziału Uczestnika w Konkursie i wykonania umowy regulującej udział Uczestnika w Konkursie,
  c. jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora oraz obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.
  3. Podanie danych za każdym razem jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Konkursie, a ich usunięcie uniemożliwia kontynuowanie udziału w Konkursie lub odebranie nagrody w przypadku wygranej. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  4. Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania Konkursu oraz następnie w okresie niezbędnym dla wydania nagród oraz rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub zastrzeżeń.
  5. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników:
  a. imię i nazwisko,
  b. dane konta społecznościowego.
  6. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  a. realizacja i zarządzenie Konkursem, w tym realizacja umów z Uczestnikami (w szczególności przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie ewidencji Uczestników, ustalanie zwycięzcy, ogłaszanie zwycięzcy, przesyłanie nagrody),
  b. zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w związku z toczącym się postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Organizatora
  7. Organizator nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących użytkowników.
 2. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
  a. dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,
  b. uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy regulującej udział w Konkursie,
  c. sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,
  d. usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora,
  g. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych podstaw prawnych,
  h. zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Żądanie realizacji powyższych uprawnień, jak wszelka inna komunikacja z Organizatorem wymaga przesłania wiadomości pocztą e-mail pod adres redakcja@tygodnikbydgoski.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora.


  § 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/tygodnikbydgoski/.
  2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
  3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku.

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2019 roku.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  3. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.tygodnikbydgoski.pl

 

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor