Kultura 25 sty 10:39 | kd
Radna Szabelska: Analiza środków na kulturę budzi liczne zastrzeżenia i wątpliwości

fot. Anna Kopeć

Radna Grażyna Szabelska wystosowała interpelację do prezydenta Rafała Bruskiego w sprawie podziału miejskich środków na lokalną kulturę. Jej oburzenie wywołał fakt, że dwaj zasłużeni bydgoscy artyści nie otrzymali żadnej pomocy w całym 2020 roku. Padają też pytania o niewykorzystane środki.

Radna Rady Miasta Grażyna Szabelska (PiS) wniosła do prezydenta interpelację w sprawie posziału i przydziałów miejskich środków przeznaczonych na szeroko pojętą kulturę. Jej zdecydowany sprzeciw i obuerzenie wywołało całkowite pominięcie Galerii Autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego, która w 2020 roku nie otrzymała żadnego wsparcia pomimo składanych wniosków.

Radna pyta również o to, co dzieje się ze środkami z których artyści zrezygnowali, gdyż ich działania zastopowała pandemia koronawirusa. 

Dlaczego po rezygnacji innych wykonawców z powodu pandemii z przedsięwzięć pt. Bydgoskie Impresje Muzyczne w wysokości 55 000 zł oraz Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych w wysokości 50 000 zł nie skierowano wyżej opisanych „zwolnionych” środków dla artystów, którzy zgłosili swoje projekty w konkursie ofert, jednak nie uzyskali wsparcia z powodu wyczerpania środków? - pyta radna Szabelska

Ponizej pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Prezydencie,
rok 2020 był szczególnie trudnym dla twórców kultury z powodu pandemii, która uniemożliwiła realizację wielu przedsięwzięć artystycznych.
Zadaniem Miasta jest wspieranie twórców z zachowaniem kryteriów merytorycznych oraz zasad praworządności i pluralizmu tak by, mieszkańcy mieli możliwość korzystania ze zróżnicowanej oferty wydarzeń kulturalnych.
Prezydent Miasta wspiera przedsięwzięcia kulturalne oraz artystów za pomocą narzędzi dofinansowania, które realizuje zgodnie z przyjętym regulaminami. Środki te umożliwiają działalność twórczą artystom. Niestety analiza podziału środków na realizację zadań publicznych w konkursie ofert w dziedzinie kultury w 2020r. budzi liczne zastrzeżenia, wątpliwości i zapytania czy kryterium merytoryczne oraz zasady pluralizmu zostają tu rzeczywiście we wszystkich przypadkach zastosowane?
Swoistym papierkiem lakmusowym w tym zakresie jest rozdział środków w ramach konkursu ofert w dziedzinie kultury, którego rozstrzygnięcie doprowadziło w 2020 roku do pozbawienia środków na działalność twórczą jednych z najbardziej zasłużonych i aktywnych bydgoskich artystów Galerii Autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego. 

W styczniu 2020 roku Galeria Autorska złożyła trzy wnioski o dofinansowanie w konkursie ofert : 1.Poetyckie konteksty - cykl wystaw i spotkań artystycznych (W ramach konkursu nr 1: Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy (2020). 2 - Album monograficzny Kazimierza Drejasa pt. „Obrazy” (W ramach konkursu nr 4: Realizacja
projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych (2020). 3 - Album monograficzny Ireny Kużdowicz pt. „Malarstwo” (W ramach konkursu nr 4: Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych (2020).
Wnoszę o podanie merytorycznych powodów odrzucenia wszystkich złożonych projektów Galerii Autorskiej. Reasumując, wsparcie Miasta w roku 2020r. dla Galerii Autorskiej wyniosło 0 zł! Dodam, że w 2019 roku wsparcie roczne wyniosło 10 000 zł. Ponadto proszę o informację dlaczego po rezygnacji innych wykonawców w powodu pandemii z przedsięwzięć pt. Bydgoskie Impresje Muzyczne w wysokości 55 000 zł oraz Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych w wysokości 50 000 zł nie skierowano wyżej opisanych „zwolnionych” środków dla artystów, którzy zgłosili swoje projekty w konkursie ofert, jednak nie uzyskali wsparcia z powodu wyczerpania środków?
Jaka była merytoryczna przyczyna, że środków tych nie przeznaczono w dla artystów w konkursie ofert i przesunięto je do realizacji innego zadania w łącznej kwocie 105 000 zł na rok 2021 do realizacji przez Miejskie Centrum Kultury?
Proszę o wyjaśnienie dlaczego Pani Wiceprezydent Waszkiewicz, niezgodnie z prawdą poinformowała w trakcie sesji Rady Miasta Bydgoszczy, że Galeria Autorska nie złożyła wniosku w ramach Alertu Kulturalnego i z tego powodu wsparcie nie mogło być udzielone.
Prostuję, że Galeria Autorska złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Alertu Kulturalnego i takiego wsparcia nie uzyskała. Ponawiam więc prośbę o informację, z jakich merytorycznych powodów takiego wsparcia również w tym konkursie Galerii Autorskiej nie udzielono? 

Kolejną kwestią jest pytanie czy istniała możliwość przesunięcia niewykorzystanych w konkursie ofert w dziedzinie kultury kwoty 105 000 zł na Alert Kulturalny? Jeśli tak to dlaczego Miasto z tej możliwości nie skorzystało po raz kolejny pozostawiając artystów składających wnioski bez wsparcia? Przypomnę, że celem tego konkursu było „wyłonienie i wsparcie projektów wzmacniających lokalny kapitał kulturowy w sytuacji spowodowanej epidemią SARS - CoV-2, która w znaczący sposób wpłynęła na działalność w tej sferze ograniczając możliwości i formy aktywności, zarówno podmiotów jak i twórców oraz odbiorców kultury” 

Wnoszę o informację jakiej pomocy udzielono bydgoskim artystom w czasie pandemii Covid – 19?
Jaka jest średnia kwota całościowego wsparcia dla twórców w konkursie ofert w 2020? Ilu twórców kultury lub organizacji zgłosiło wniosek w ramach Alertu kulturalnego?
Ilu artystów nie otrzymało wsparcia i z jakiego powodu?
Szanowny Panie Prezydencie, przy podziale środków publicznych trzeba pamiętać, że Miasto jest tylko depozytorem środków, których właścicielami są mieszkańcy a działalność twórców przyczynia się do pogłębiania wrażliwości artystycznej mieszkańców, odsłaniania wielowymiarowej sfery kultury.
Wnioskuję o weryfikację zasad i algorytmów przyjmowanych jako podstawa przydziału środków w konkursach ofert w dziedzinie kultury ponieważ obowiązujące zasady nie spełniają w moim odczuciu zasad pluralizmu oraz pomijają lub nie doceniają merytorycznych i artystycznych osiągnięć bydgoskich twórców, wnioskujących o środki na działalność.
Apeluję o podjęcie prac nad opracowaniem bardziej efektywnych i obiektywnych narzędzi wsparcia indywidualnych bydgoskich twórców oraz stowarzyszeń działających na rzecz kultury

kd Autor