Realizowane projekty 25 sty 12:27 | Redaktor
DDPS w Nowej Wsi Wielkiej w ramach RPO WK-P 2014-2020

Projekt pt.: „Adaptacja istniejącego budynku domu jednorodzinnego na Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Nowej Wsi Wielkiej”

Projekt realizowany jest przez Fundację Bezpieczny Świat

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

  • Poprawa dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka
  • Zwiększenie dostępności do dziennych form wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych poprzez stworzenie dziennego domu pomocy na terenie Nowej Wsi Wielkiej

Planowane efekty:

  • Poprawa jakości warunków życia osób starszych i niesamodzielnych
  • Zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej osób w podeszłym wieku i niesamodzielnych oraz eliminacji poczucia osamotnienia
  • Dostosowanie infrastruktury społecznej dla osób starszych do aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania
  • Zwiększenie dostępu do wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb osób w podeszłym wieku i niesamodzielnych
  • Zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Wypełnienie luki w istniejącym systemie w ramach infrastruktury opieki przeznaczonej dla osób starszych i niesamodzielnych

Wartość projektu: 1 176 443,20 zł

Wartosć dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 999 976,22 zł.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor