STRAŻ MIEJSKA 986 12 sty 2021 | Redaktor
Właścicielu, pamiętaj o odśnieżaniu chodnika!

fot. ilustracyjna, Pixabay

Straż Miejska w Bydgoszczy przypomina, że właściciele nieruchomości mają obowiązek odśnieżania chodnika przylegającego do budynku oraz usuwania sopli z dachów i gzymsów. Za niewypełnienie tego zdania grozi mandat lub sporządzenie wniosku o ukaranie do sądu.

Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczono płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym. 

Należy również usuwać sople lodowe i nawisy śniegu z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami, niezwłocznie po ich powstaniu.

Osoby niewywiązujące się z obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości popełniają wykroczenie. W przypadku stwierdzenia takiego wykroczenia, strażnicy miejscy mogą pouczyć sprawcę lub nałożyć na niego mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.

komunikat Straży Miejskiej w Bydgoszczy, zmiany - redakcja

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor