Aktualności 2 lip 12:38 | kp
MON ogłasza konkurs na mural upamiętniający Bitwę Warszawską

fot. Screen z YouTube/ MON

Konkurs nosi nazwę „Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy”. Ma on upowszechniać wiedzę na temat Bitwy Warszawskiej. Celem jest także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie samego muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej stoczonej w 1920 roku. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1,5 miliona złotych.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty, ale żeby to zrobić, należy mieć minimum 10 proc. finansowego wkładu własnego planowanej dotacji. Ponadto wymagane jest doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym i patriotycznym.

Wnioski można składać do 21 lipca 2020 roku. Powinny one zawierać m.in. opis planowanych działań takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. oraz projekt planowanego muralu. Jego ilustrację trzeba wkleić w ramkę formularza. Podmiot musi mieć zezwolenie na wykonanie muralu w miejscu znajdującym się w przestrzeni publicznej, zapewniającym godne upamiętnienie Bitwy Warszawskiej. Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości na 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą pięcioletnią trwałość i odporność na zmywanie. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Realizacja zadań ma nastąpić od 10 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Szczegóły na: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122020wddekid

 

źródło: Adrian Mól (Rzecznik Prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego)

kp Autor