Aktualności 9 wrz 2020 | kp
„Pierwszoroczni” zaczną naukę później! Nowy rok akademicki na UKW

fot. Anna Kopeć

Semestr zimowy 2020/2021 na UKW przez epidemię koronawirusa będzie się znacząco różnił od poprzednich. Rektor, prof. Jacek Woźny, we wtorek (8 września) podpisał zarządzenie dotyczące organizacji nauki w najbliższych miesiącach.

Zgodnie z zarządzeniem, pierwsze roczniki (studia stacjonarne: I i II stopnia, jednolite magisterskie) zaczną zajęcia później niż reszta studentów. Rektor decydował, że dla nich rok akademicki rozpocznie się w poniedziałek – 19 października. Zajęcia dydaktyczne dla pozostałych studentów startują tradycyjnie wraz z początkiem miesiąca.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem zjazdów opracowanym przez jednostki prowadzące studia. Z kolei forma i tryb zajęć na studiach doktoranckich ustalone będą do 16 października.

Zdalnie i stacjonarnie. Model hybrydowy

Zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone będą w formie mieszanej. Dla studentów pierwszego i ostatniego semestru studiów, online odbywać się będą tylko wykłady. Pozostałe zajęcia dydaktyczne będą prowadzone stacjonarnie z zachowaniem wymogów sanitarnych. W związku z tym tydzień podzielony będzie na dni wykładowe (nauki zdalnej) i konwersatoryjne (nauki stacjonarnej). 

Pozostali studenci zdalnie mają uczestniczyć we wszystkich zajęciach, z wyjatkiem tych, których, ze względu na ich charakter, nie można przeprowadzić online.

Zajęcia dla poszczególnych grup studentów będą się odbywały danego dnia w jednej sali. Wyjątkiem będą zajęcia wymagające wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Rektor UKW zdecydował, że zajęcia z wychowania fizycznego realizowane będą w formie zdalnej.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia dyżurów dla studentów i uczestników studiów podyplomowych w formie stacjonarnej.

Od 1 października na wniosek promotora studenci ostatniego roku studiów, którzy przygotowują prace dyplomowe w formie projektu lub badań, mogą realizować swoje prace na terenie uczelni.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Na teren UKW wstęp mają tylko osoby bez objawów chorobowych, które mogłyby sugerować zakażenie koronawirusem, szczególnie takich jak gorączka, kaszel i infekcja górnych dróg oddechowych, duszność, zmęczenie i bóle mięśniowe. 

Niezmiennie obowiązuje dystans i częsta dezynfekcja rąk. Poza tym w przestrzeniach wspólnych m.in. na korytarzach, schodach czy w windach, konieczne będzie zakrywanie ust oraz nosa. Maseczki będzie można zdjąć dopiero w salach dydaktycznych.

Poza tym studenci powinni do minimum ograniczyć przebywanie na terenie uczelni. Także osoby trzecie, poza szczególnymi wypadkami, nie powinny przebywać w uczelnianych budynkach. 

Studenci, którzy przebywając na uczelni, zauważą u siebie niepokojące objawy chorobowe, sugerujące zakażenie koronawirusem, powinni natychmiast zgłosić się do wykładowcy.

Zaliczenia i egzaminy

Zimowa sesja egzaminacyjna będzie mogła odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. W przypadku zaliczeń online, egzamin musi być przeprowadzony na jednej z dwóch uczelnianych platform – Moodle lub MS Teams.

Studenci, którzy ze względów bezpieczeństwa (np. osoby z grup ryzyka) nie mogą przystąpić do zaliczeń lub egzaminów stacjonarnych, muszą skierować wniosek do zastępcy ds. kształcenia o wyznaczenie innego terminu lub formy realizacji zaliczenia lub egzaminu. Egzaminy ustne i praktyczne realizowane synchronicznie w formie zdalnej muszą być rejestrowane przez prowadzącego.

Egzaminy dyplomowe, w zależności od woli studenta, także mogą odbywać się w dwóch formach – zdalnej oraz stacjonarnej.

Jeden pokój, jeden mieszkaniec. Nowe zasady w akademikach

Dotychczas, poza wyjątkami, w jednym pokoju akademickim zakwaterowane były dwie osoby. W tym roku studenci mieszkać będą osobno (z wyjątkiem małżeństw i rodziny). Obecnie w Domach Studenta nie można przyjmować żadnych gości. Obowiązuje także zakaz zgromadzeń i organizowania imprez.

Pozostałe ograniczenia

Żeby zorganizować na terenie uczelni jakiekolwiek studenckie wydarzenia naukowe, sportowe czy artystyczne, potrzebna jest zgoda rektora. Poza tym obecnie wstrzymane są zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów i doktorantów UKW (w wyjątkowych przypadkach zgody udziela rektor).

Na podstawie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (zarządzenie z dnia 8 września 2020 r.) 

kp Autor