Aktualności 15 lip 17:31 | Marta Kocoń
Plamy na Starym Rynku pod lupą. NIK wylicza nieprawidłowości w działaniach ZDMiKP

fot. Anna Kopeć, archiwum

Szeregu nieprawidłowości w sprawie przebudowy Starego Rynku dopatrzyła się Najwyższa Izba Kontroli. Powodem obecnego stanu płyty ma być m.in. użycie niewłaściwych materiałów. NIK uważa też, że nadzór prezydenta Rafała Bruskiego nad inwestycją był niewystarczający.

Delegatura NIK w Bydgoszczy poinformowała o wynikach kontroli wybranych inwestycji budowlanych w województwie. Pod lupę wzięto m.in. działania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Prezydenta Miasta w przygotowaniu i realizacji przebudowy Starego Rynku. Przedsięwzięcie pochłonęło blisko 14,5 mln złotych, jednak na powierzchni płyty błyskawicznie pojawiły się plamy, których nie udało się doczyścić.

Mycie z użyciem środków chemicznych nie przyniosło rezultatu (lipiec 2019 r.)/fot. Anna Kopeć

NIK stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące inwestycji. Zarząd Dróg odebrał od wykonawcy projekt przebudowy, mimo że zawierał on błędne rozwiązanie: „zastosowanie fug na bazie piasków i epoksydów charakteryzujących się przepuszczalnością wody przy nieprzepuszczalnej podbudowie, zamiast zastosowania rozwiązań o podobnym stopniu przepuszczalności wody (...) W konsekwencji sposób spoinowania został źle dobrany do zadania. Zabrudzenia płyt kamiennych mogą wynikać z transportowania przez wodę związków chemicznych z zapraw i betonów znajdujących się w podbudowie. Żółte granity barwę swoją zawdzięczają związkom żelaza i siarki, które wchodzą w reakcję z transportowanymi przez wodę związkami z zapraw, co w efekcie może prowadzić do powstania soli nierozpuszczalnych w wodzie” – czytamy na stronie Izby.

NIK uważa również, że ZDMiKP nie zweryfikował należycie jakości budulca i poprzestał na dokumentach przedłożonych przez wykonawcę, „choć miał zagwarantowaną możliwość przeprowadzenia własnych badań laboratoryjnych”. Urzędnicy podejrzewają, że wykonawca przedstawił wyniki badań dotyczące innego materiału, niż ten, który został użyty na Starym Rynku. – W toku kontroli ZDMiKP nie przedłożył badań petrograficznych dla materiałów kamiennych, które były obowiązkowe dla wszystkich materiałów kamiennych użytych do wykonania zadania. Powyższe może skutkować nakazaniem usunięcia płyt kamiennych z płyty rynku – przekazują kontrolerzy.

Listę wydłużają jeszcze: dopuszczenie granitu do robót przed uzyskaniem aktualnych wyników badań wbrew uwagom inspektora nadzoru branży drogowej ZDMiKP; dopuszczenie do przypadków niewłaściwego rozkroju płyt, wprowadzenie niespójnych zapisów oznaczających zamawiającego i wykraczających poza zakres pełnomocnictw Prezydenta Miasta Bydgoszczy; zgoda na zmianę sposobu spoinownia płyt na etapie wykonywania inwestycji, mimo wcześniejszej odmowy takiej zmiany w odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców do treści SIWZ – co narusza zasady uczciwej konkurencji.

Kontrolerzy stwierdzili też, że nie naliczono kar umownych za przypadki prowadzenia dziennika budowy niezgodnie z prawem budowlanym. Wniosek pokontrolny NIK-u skierowany do ZDMiKP zawiera sześć punktów: wśród których jest m.in. zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Wojewódzki Urząd Nadzoru Budowlanego pod kątem prawidłowości wprowadzenia do obrotu materiałów kamiennych na płytę Starego Rynku. ZDMiKP 12 lipca poinformował Izbę o podjęciu działań w celu wykonania wniosku pokontrolnego.

NIK oceniała również, że nadzór Prezydenta nad realizacją inwestycji nie był wystarczający, „nie zagwarantował bowiem uzyskania odpowiedniej jakości prac”, mimo że posiadał niezbędne do tego narzędzia i zasoby.

Kontrolerzy przyjrzeli się także innym inwestycjom w regionie. Poważne nieprawidłowości stwierdzili w działaniach Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 548 na odcinku Stolno-Wąbrzeźno oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy budowie miejsc parkingowych i dróg dojazdowych na osiedlu Staromiejskim w Toruniu.

Zdjęcia: Anna Kopeć, archiwum

Marta Kocoń

Marta Kocoń Autor

Sekretarz Redakcji