Komunikacja 11 cze 2019 | Redaktor
Pogonili Włochów z budowy S5 [ZDJĘCIA]

fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umów z firmą Impresa Pizzarotti, która budowała trzy odcinki drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim.

„Po wielokrotnych wezwaniach wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti, do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy - Dworzysko, Dworzysko - Aleksandrowo, Białe Błota - Szubin) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji” – brzmi oficjalny komunikat drogowców z 11 czerwca.

Drogowcy tłumaczą: „Firma Impressa Pizzarotti mimo wielokrotnych wezwań i dobrej woli ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca zostały wezwany w trybie Subklauzuli 15.1, do poprawy, czyli szczegółowo określono zakres prac, co do terminowości wykonania których zamawiający miał uzasadnione zarzuty”.

Według drogowców: „Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów”.

GDDKiA przypominają i zapewniają, że „w uruchomionym na stronie internetowej serwisie dla podwykonawców, podmioty poszkodowane we współpracy z Impressa Pizzarotii, pozyskają tam najważniejsze informacje, jak skutecznie otrzymać nieuregulowane należności.

Drogowcy przytaczają też deklaracje Włochów na etapie procedury przetargowej: „Zamawiający (GDDKiA) zadawał pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził wolę i możliwość realizacji zamówienia zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Wykonawca oświadczył w formularzu złożonej oferty, że zamówienie zrealizuje „samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców” oraz wykazał posiadanie zdolności kredytowej w wymaganej wysokości”.

Proces przetargowy rozpoczął się w 2014 roku i został ostatecznie zakończony na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi. 12 października 2015 roku podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę wszystkich odcinków S5.

GDDKiA prezentuje w komunikacie zestawienie swoich kosztorysów i kwot, za które Włosi zadeklarowali realizację zadań:

odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)

 • kosztorys GDDKiA: 590 458 667,65 zł brutto
 • wartość kontraktu: 374 722 113,70 zł brutto

odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)

 • kosztorys GDDKiA: 683 725 199,48 zł brutto
 • wartość kontraktu: 409 760 779,95 zł brutto

- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)

 • kosztorys GDDKiA: 428 388 789,44 zł brutto
 • kwota kontraktu: 259 926 113,82 zł brutto

Niedopuszczalnie niski stan zaawansowania prac

- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)

 • 22 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
 • Stan zaawansowania:
 • Zaawansowanie rzeczowe: 23,16 %
 • Zaawansowanie finansowe: 39,10 %
 • Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): grudzień 2019 r.

- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)

 • 30 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
 • Stan zaawansowania:
 • Zaawansowanie rzeczowe: 29,87 %
 • Zaawansowanie finansowe: 39,58 %
 • Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): listopad 2019 r.

- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)

 • 24 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
 • Stan zaawansowania:
 • Zaawansowanie rzeczowe: 39,00 %
 • Zaawansowanie finansowe: 50,38 %
 • Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): lipiec 2019 r.

Konsekwencje dla wykonawcy

Obecnie naliczane są kary umowne z tytułu m.in. braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w łącznej wysokości ponad 14 200 000 zł.

Ponadto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 15 proc. wartości zaakceptowanej kwoty kontraktowej dla każdego z trzech odcinków drogi S5 (nr 1, 2 i 5), czyli łącznie kwoty 156 661 351,12 zł.

Przetargi jeszcze w wakacje

GDDKiA przeprowadziła inwentaryzację po zakończeniu przerwy zimowej, czyli na dzień 15 marca 2019 roku. Teraz zostanie ona zaktualizowana na dzień odstąpienia od umów, a wykonane dotąd prace zostaną zabezpieczone.

Drogowcy przekonują: „Naszym celem jest jak najszybsze wznowienie robót na wyżej wymienionych odcinkach drogi ekspresowej S5. W związku z tym niezwłocznie rozpoczniemy procedurę wyboru wykonawców, tak aby jak najszybciej dokończyć inwestycje i udostępnić przedmiotowe odcinki kierowcom. Jeszcze na przełomie lipca i sierpnia planujemy ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców, którzy dokończą budowę odcinków drogi ekspresowej S5”.

Źródło: GDDKiA (oprac. red)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor