STRAŻ MIEJSKA 986 5 paź 2019 | Redaktor
Jest robota. Bydgoska Straż Miejska ma pięć wolnych etatów

Strażnicy miejscy/fot. Anna Kopeć

Do wtorku (8 października) można składać dokumenty w naborze do pracy w Straży Miejskiej.

Na chętnych czeka pięć etatów. Niezbędne wymagania to:

 • wykształcenie min. średnie;
 • ukończone 21 lat;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nienaganna opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej – przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet);
 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wśród dodatkowych wymagań wymieniane są:

 • odpowiednie przygotowanie do pracy w straży;
 • znajomość zadań i praw strażnika, wykonującego zadania należące do straży.

W zakresie zadań adeptów jest (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2018.928, t.j. z dnia 2018.04.13).

Warunki pracy jakie czekają na przyszłych strażników to:

 • wysiłek fizyczny;
 • naturalne i sztuczne oświetlenie;
 • wymuszona pozycja ciała;
 • praca na terenie całej Bydgoszczy, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • praca w systemie równoważnym czasu pracy;
 • praca z ręcznym miotaczem gazu – czynnik pieprzowy;
 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych;
 • czynniki biologiczne: zawarte w kurzu miejskim,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C/HCV/ i B /HBV/,
 • narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV, napad/postrzał z broni palnej, stres, praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • cv;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły;
 • oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydaci powinni opatrzyć klauzulą (ze złożonym podpisem) o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Straż Miejską w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, w celu rekrutacji do pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania umieszczonej na stronie BIP Straży Miejskiej w Bydgoszczy.”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zaklejonych kopertach z adnotacją „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta” należy składać do dnia 8 października 2019 roku w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz; tel. 52-58-58-765. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: Straż Miejska w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor