Wydarzenia 15 lis 2017 | Redaktor
Co się zmieni w samorządzie i kodeksie wyborczym? Oto propozycja PiS

Konferencja prasowa posła Łukasza Schreibera / fot. Facebook Łukasz Schreiber

Poseł PiS Łukasz Schreiber przedstawił założenia zmian w kodeksie wyborczym oraz funkcjonowaniu samorządów. Ustawa ma wejść w życie przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi.

Łukasz Schreiber wraz z posłami Marcinem Horałą i Szymonem Szynkowskim vel Sęk przygotowali projekt „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. W ubiegłym tygodniu poseł Schreiber założenia projektu przedstawił w sejmie, w tym tygodniu – podczas konferencji prasowej w Bydgoszczy. Towarzyszyli mu Paweł Grzybowski, burmistrz Rypina, Michał Krzemkowski, radny sejmiku województwa, oraz bydgoski radny Tomasz Rega.

 

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCE SAMORZĄDÓW:

Zmiany zwiększające kontrolę obywateli nad samorządem:

- Obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rad i sejmików.

- Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań.

- Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji.

- Wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

- Mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydowaliby corocznie o części wydatków budżetu (realny i obowiązkowy budżet obywatelski).

 

Wzmocnienie radnych klubów opozycyjnych:

- Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych.

- Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych podobne do tych jakie mają posłowie.

- Wzmocnienie pozycji interpelacji i zapytań radnych.

- Coroczna debata o stanie samorządu połączona z udzieleniem wotum zaufania.

- Funkcja przewodniczącego komisji rewizyjnej w samorządzie województwa dla przedstawiciela klubu opozycyjnego.

- Zagwarantowanie funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej dla klubu opozycyjnego.

 

Wzmocnienie niezależności samorządu:

- Wyodrębnienie biur obsługujących organ stanowiący, komisji i radnych ze struktur urzędu. Funkcje zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych w nich osób pełniłby właściwy przewodniczący organu stanowiącego.

- Przeniesienie z rady gminy na wójta, burmistrza, prezydenta miasta kompetencji w zakresie powoływania i odwoływania skarbnika gminy.

 

ZMIANY W KODEKSIE WYBORCZYM:

Zmiany zwiększające jawność i transparentność procesu wyborczego:

- Transmisja z lokalu wyborczego (nagranie przechowywane 2 lata).

- Przewodniczący komisji podczas liczenia głosów będzie brał do ręki kartę, pokazywał wszystkim obecnym i głośno oznajmiał, czy jest ważna, czy dany głos jest ważny i na kogo został oddany.

- Zabezpieczenie kart do głosowania przy zastosowaniu opieczętowanych opakowań zbiorczych.

- Zniesienie głosowania korespondencyjnego (w zamian głosowanie przez pełnomocnika).

- Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, przed jego przekazaniem do komisji wyższego stopnia, jego kopia będzie wywieszana w lokalu wyborczym.

- Mężowie zaufania będą mieli prawo brać udział we wszystkich czynnościach komisji.

- Państwowa Komisja Wyborcza zobligowana do sprawdzenia kart do głosowania i innych dokumentów z wyborów w celu wykluczenia podejrzenia nieprawidłowości w przebiegu wyborów.

- Karta do głosowania będzie składać się z zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek. Na pierwszej kartce tytuł. Na drugiej się czytelna informacja o sposobie głosowania. Na trzeciej i kolejnych listy kandydatów

- Liczenie głosów w obecności co najmniej 2/3 pełnego składu komisji.

 

Zmiany strukturalne:

- Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (od najbliższych wyborów)

- Likwidacja okręgów jednomandatowych w wyborach do rady gminy. W każdym okręgu wybierałoby się od 3 do 7 radnych. (od najbliższych wyborów)

- Zniesienie wyborów dwudniowych.

- Wprowadzenie możliwości kandydowania tylko z obszaru województwa, na którym stale zamieszkuje.

- Zmiany obwodów wyborczych tylko ze względu na zmianę granic gminy, liczbę wybieranych radnych gminy lub zmianę liczby mieszkańców.

- Uzupełnienie składu PKW o osoby rekomendowane przez kluby poselskie (7 osób).

- Bezpieczeństwo systemu informatycznego. Urządzenia techniczne i oprogramowanie usytuowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w wyłącznej dyspozycji Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor