Bydgoszcz 24 wrz 2020 | kd
Bogdan Dzakanowski: Żabę której na imię Komunalnik stworzył Prezydent Miasta i teraz tą żabę musi sam zjeść

fot. Anna Kopeć

Wszystkie trzy komisje doraźne powołane na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zakończyły swoje działanie. Z prac komisji zostały przygotowane sprawozdania. Radny niezależny Bogdan Dzakanowski nie zgadzając się z pewnymi założeniami zgłasza swoje postulaty i wątpliwości.

Bogdan Dzakanowski znalazł się w komisji doraźnej do spraw gospodarki odpadami komunalnymi. Problemy z firmą Komunalnik pojawiały się od samego początku. Pomimo, że minęło już kilka miesięcy to nadal niektórzy mieszkańcy zgłaszają swoje problemy. I to włąśnie temat gospodarki odpadami wywołuje największe emocje wśród mieszkańców.

Radny Dzakanowski w swoim opublikowanym w mediach społecznościowych odrębnym poglądzie na całość zagadnienia  nie stroni od zarzutów kierowanych w stronę Prezydenta i jego otoczenia.

- Żabę której na imię Komunalnik stworzył Prezydent Miasta i teraz tą żabę musi sam zjeść - pisze Dzakanowski. Na potwierdzenie swoich słów przytacza konkretne zapisy z umowy pomiędzy miastem a firmą.

Poniżej publikujemy całość oświadczenia:

 
 
ZDANIE ODRĘBNE
Radnego Bogdana Dzakanowskiego
Członka Komisji Doraźnej w sprawie problemów Miasta Bydgoszczy
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Niniejszym zgłaszam zdanie odrębne do II części Sprawozdania komisji doraźnej z dnia 28.08.2020r . w sprawie problemów Miasta Bydgoszczy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w związku z powyższym przedstawiam uwagi i wnioski, które należałoby umieścić w sprawozdaniu.
1. Wysoce niestosowne było traktowanie przez Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy Michała Sztybla członków komisji doraźnej:
a. Nie uczestniczenie Zastępcy Prezydenta Michała Sztybla we wszystkich posiedzeniach komisji pomimo zaproszenia .
b. Przedstawiciel Prezydenta, mimo zadanych pytań przez radnych opuszcza posiedzenie komisji nie uzasadniając, że musi już wyjść.
c. Na większości posiedzeń nie było w ogóle przedstawiciela Prezydenta .
d. Unikanie odpowiedzi o przetarg dotyczący wywozu odpadów i odsyłanie członków komisji do strony internetowej z przetargiem .
Żabę której na imię Komunalnik stworzył Prezydent Miasta i teraz tą żabę musi sam zjeść .
2. Miasto Bydgoszcz w sposób rażący, obniżyło wymagania w dokumentacji przetargowej , w stosunku do poprzednich przetargów w latach 2013 r, 2015 r. Już raz miasto Bydgoszcz doświadczyło takiej sytuacji w przetargu na oczyszczanie miasta w roku 2011r. Wówczas obniżono również wymagania przetargowe , wybrany oferent nie poradził sobie z należytym wykonywaniem zadań i umowę trzeba było zerwać.
3. Z dokumentów wynika że KIO nie nakazało Miastu podpisania umowy jak twierdzi wice Prezydent Michał Sztybel tylko nakazało ponowną ocenę i badanie ofert.
4. Wynikiem błędnej decyzji Prezydenta Bydgoszczy czyli podpisanie umowy w dniu 2 marca 2020 r , a nie ponowną ocenę i badanie ofert , Firma Komunalnik nie poradziła sobie z tak skomplikowanym przedsięwzięciem ; m.in. rozstawienie pojemników w 1/3 obszaru miasta oraz opracowanie "samodzielnie" harmonogramu odbioru odpadów ( do dnia dzisiejszego mieszkańcy nie otrzymali tego harmonogramu ) .
5. Miasto Bydgoszcz powinno zerwać umowę ,kiedy nie zostały spełnione przez Komunalnika warunki umowy w szczególności cały § 7, dotyczący posiadania wyposażenia do 31 marca 2020 r - do dnia dzisiejszego te warunki w większości są niespełnione.
6. Zgodnie z § 15 ust. 1 umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
a. Wykonawca nie posiada swojej bazy transportowej z godnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska do dnia dzisiejszego. Firma Komunalnik wskazała 3 lokalizacje miejscowość Kłopot , Bydgoszcz ul . Glinki 144 i ul .Toruńska . Miasto do dnia dzisiejszego nie zakończyło postępowania o wykreślenie firmy Komunalnik z Rejestru Działalności Regulowanej .
b. Wykonawca do dnia dzisiejszego nie posiada wszystkich pojazdów wymienionych w swojej ofercie, jak również nie posiada śmieciarek dwukomorowych , które wymienił w wyjaśnieniach do miastach w sprawie rażącej niskiej ceny .
c. Wykonawca nie dysponuje odpowiednią ilością pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, gwarantującą wyposażenie w nie wszystkie nieruchomości do dnia dzisiejszego np. nie ma do BIO , ul Kaktusowa 1 oraz 7 oraz ul Sanatoryjna 38 oraz Rajdowa 5 .
d .Wykonawca nie posiada zgodnie a wymogami SIWZ systemu RFID {REFAJDI ) oraz fotoboksów na swoich pojazdach. System informatyczny Komunalnika nie jest zintegrowany z systemem informatycznym miasta co powoduje niemożność prowadzenia kontroli i weryfikacji usług.
7. Na jakiej podstawie prawnej została podpisane porozumienie rozwiązującego umowę pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Komunalnikiem w sektorze IV z dnia 22.07.2020 r. W wyniku tego Miasto świadomie i dobrowolnie zrezygnowało z przysługujących mu kar umownych zawartych w umowie z tytułu nie należytego wykonywania usług.
Ten fakt utraconych przez Miasto korzyści powinien zainteresować RIO i Prokuraturę .
Przecież zgodnie z § 14 ust 1 pkt 1 „w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 3 niniejszej mniejszej umowy przysługuje ” czyli w przypadku:
a. sektora IV jest to kwota 5% z 23.038.482,02 zł= 1.151.924,10 zł
b. Sektora II jest to kwota 5% z 18.683.933, 40 zł= 934.196,67 zł
c. Sektora V jest to kwota 5% z 24.854.554,20 zł = 1.242.727,71
Łącznie za wszystkie sektory kara powinna wynosić 3.328.848,48 zł .
8.Jakimi przesłankami kierowało się Miasto wypowiadając umowę tylko w sektorze IV skoro w sektorze II i V Komunalnik również nie wywiązywał się należycie z umowy ?
9. Dlaczego Prezydent miasta podpisał aneks do umowy tego nie umie zrozumieć nikt ?
Co zyskali mieszkańcy na podpisanie aneksu , a może ktoś inny zyskał ?
10. Wnoszę w imieniu mieszkańców i rad osiedli o natychmiastowe zerwanie umowy z Komunalnikiem i rozpisanie nowego przetargu na nowych zasadach (nie obejmujących nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa co w rezultacie spowoduje obniżenie cen mieszkańcom za wywóz odpadów ).

kd Autor