Wydarzenia 18 kwi 2019 | Redaktor
Bydgoski ratusz szykuje nagrody dla nauczycieli za strajk

fot. Anna Kopeć

Ratusz chce, by radni znieśli górny limit nagród dla nauczycieli. Może to otworzyć furtkę do wypłaty pieniędzy tym, którzy strajkują w szkołach i grozi im utrata wynagrodzeń z tego tytułu. Jest jeden szkopuł: przepis prawa mówi, że „w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”.

W liście do strajkujących nauczycieli z 10 kwietnia 2019 roku prezydent Rafał Bruski zapowiedział:

„Strajk z pewnością jest dla Państwa trudną formą protestu również ze względu na konieczność potrącania wynagrodzenia. Zapewniam Państwa, że wszystkie zaplanowane w budżetach szkół środki finansowe na wynagrodzenia, pozostaną do dyspozycji dyrektorów”.

W marcu bydgoscy radni pojęli uchwałę ustanawiającą pulę funduszu na nagrody dla nauczycieli w wysokości „1 proc. planowanych  rocznych wynagrodzeń osobowych”. Teraz do Rady Miasta wpłynął projekt nowelizacji tej uchwały, który „usuwa ograniczenie wysokości funduszu nagród dla nauczycieli”. Jednocześnie w uzasadnieniu czytamy: „Uchwała nie skutkuje koniecznością zwiększenia środków finansowych na edukację w budżecie miasta”.

Oznacza to, że nagrody mogą być sfinansowane z oszczędności, jaką wygenerują potrącenia z wynagrodzeń strajkujących nauczycieli. Z przepisów prawa wynika, że mogą być przeznaczone dla nauczycieli „za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”. 80 proc. funduszu zostaje przeznaczonych do dyspozycji dyrektorów szkół, a 20 proc. pozostaje w gestii Prezydenta Miasta.

Nagrody dyrektorskie przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a  „w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może otrzymać nagrodę w innym terminie.  Przyznawane są one za następujące osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi ich potencjału i kompetencji;
 • wdrażanie innowacji lub eksperymentów pedagogicznych oraz programów;
 • różnorodność pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach i akcjach promujących szkołę;
 • rozwój zawodowy nauczyciela mający wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły;
 • inne ważne dla szkoły działania i osiągnięcia.

Zaś nagrody prezydenta przyznawane są dla nauczycieli za:

 • uzyskiwanie przez uczniów osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach (szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich), przeglądach i festiwalach,
 • podejmowanie działań zmierzających do rozwijania przez uczniów ukierunkowanych zainteresowań i uzdolnień,
 • podejmowanie efektywnej działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
 • pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub zadaniowego, prowadzenie sieci współpracy, prowadzenie zajęć otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz aktywne pełnienie innych funkcji w szkole, wpływających na podniesienie jakości pracy szkoły,
 • aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
 • inicjowanie skutecznych form współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,
 • organizowanie konkursów przedmiotowych, festiwali, przeglądów i innych przedsięwzięć na rzecz edukacji,
 • podejmowanie inicjatyw zwiększających rolę szkoły w życiu środowiska lokalnego,
 • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających ze Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy.

Z kolei dyrektorom szkół prezydent może przyznać nagrodę za :

 • wzorowe wywiązywanie się z obowiązków oraz osobisty wkład w rozwój i wysokie wyniki osiągane przez szkołę w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,
 • podejmowanie skutecznych działań na rzecz podnoszenia efektywności nauczania oraz wychowania, tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom/wychowankom,
 • sprawną i prawidłową organizację pracy szkoły, w tym właściwą współpracę z wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz szkoły,
 • wzbogacanie bazy szkoły w oparciu o racjonalne gospodarowanie środkami własnymi i zewnętrznymi, w tym z funduszy unijnych,
 • przestrzeganie prawa pracy, prawa oświatowego oraz realizację uchwał Rady Miasta Bydgoszczy i zarządzeń Prezydenta.

jk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor