Wydarzenia 26 mar 2023 | Redaktor
Inowrocław. Zarządca niezbywalny

FOTO. Agnieszka Winnik

Dlaczego na zarządcę przymusowego budynku mieszkalnego w Inowrocławiu został wybrany radca prawny rezydujący na co dzień w Toruniu? Czy prezes SR w Inowrocławiu, nadzorującego pracę zarządcy, posiada wiedzę, że toruński adres podawany jest mieszkańcom do korespondencji i kontaktu w sprawie wglądu w dokumentację wspólnotową? Kto nadzoruje pracę zarządcy? Pytania o tej treści zadaliśmy w grudniu 2022 r.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Ratuszowej 15 w Inowrocławiu zgłosili się do tutejszego sądu z prośbą o powołanie zarządcy przymusowego. Przydzielono im zarządcę z Torunia. Mieszkańcy ponoszą wysokie koszty zarządu, ich zdaniem zarządca nie wykonuje swoich obowiązków z należytą starannością. Skargi i zażalenia do organu nadzorującego są oddalane jako bezzasadne. Właściciele mieszkań z zaniedbanego budynku zmuszeni są szukać pomocy poza sądem.

Sądowi nie są znane motywy

Sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu zdecydował o wyborze na zarządcę przymusowego małej tutejszej wspólnoty Przemysława S. Kontrowersje budzi fakt, iż sprawuje on zarząd z oddalonego blisko 40 km Torunia. Tam też zgromadzona i przechowywana jest cała dokumentacja finansowa Wspólnoty.

Dlaczego na zarządcę przymusowego budynku mieszkalnego w Inowrocławiu został wybrany radca prawny rezydujący na co dzień w Toruniu? Czy prezes SR w Inowrocławiu, nadzorującego pracę zarządcy, posiada wiedzę, że toruński adres podawany jest mieszkańcom do korespondencji i kontaktu w sprawie wglądu w dokumentację wspólnotową? Kto nadzoruje pracę zarządcy? Pytania o tej treści zadaliśmy w grudniu 2022 r.Nadzór nad pracą zarządcy przymusowego Przemysława S. sprawuje Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Zgodnie z postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2019 r., wydanym w sprawie sygn. akt I Ns 712/18 zarządca ma prawo do podejmowania czynności zwykłego zarządu dotyczących nieruchomości i jest zobowiązany do składania sprawozdań z zarządu nieruchomością wspólną raz do roku, w terminie do 31 grudnia danego roku. W taki sposób i w tym terminie jest kontrolowana wszelka działalność zarządcy, w tym również dotycząca poszczególnych czynności

- odpowiedział Wiceprezes SR Marcin Prażmowski.

Do końca stycznia 2023 r. sprawozdanie zarządcy za zeszły rok nie wpłynęło. Mieszkańcy trzymają jednak rękę na pulsie i co jakiś czas wracają do Sądu z pytaniem, czy coś się w sprawie zmieniło.

Mimo, że członkowie WM przy al. Ratuszowej 15 sami wystąpili o przydzielenie zarządcy przymusowego, czują się w obecnej sytuacji bezradni, bowiem  ani razu nie zostali wysłuchani przez Sąd. Wnoszą o odwołanie Przemysława S., proponując w zamian kuratelę doświadczonego zarządcy, znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie, który zapewniłby kompleksową obsługę nieruchomości. Domagają się także przeprowadzenia kontroli finansów Wspólnoty przez biegłego rewidenta. Uważają, że ponoszą obecnie nadmierne koszty utrzymania nieruchomości. Wynagrodzenie zarządcy plasuje się ponad średnią inowrocławskich stawek. W sprawozdaniach składanych w zeszłych latach przez zarządcę przymusowego figurują koszty dojazdu wynoszące kilkanaście tysięcy złotych. W budynku znajdują się tylko 24 lokale, wszystkie dodatkowe powinności finansowe w znaczący sposób obciążają mieszkańców i użytkowników lokali. Wątpliwości mieszkańców budzą rozliczenia, częstokroć dokonywane wstecznie i na duże kwoty, z bardzo krótkimi terminami płatności. Przeważającą ilość właścicieli mieszkań stanowią osoby starsze, którym ciężko w trybie natychmiastowym wysupłać dodatkowe kilkaset złotych na uregulowanie rachunków.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu odniósł się  do pytań o zasadność przydzielenia zarządcy z innego miasta i odrzucanie skarg, wniosków i zażaleń mieszkańców związanych z niejasnością rozliczeń, zaniedbaniem budynku i niewykonaniem powierzonych zarządcy zadań. 

Jeśli chodzi o wybór na stanowisko konkretnej osoby, w tym wypadku spoza Inowrocławia, nie są mi znane szczegółowe motywy, jakimi kierował się sędzia referent(…)Nie są znane mi motywy, którymi kieruje się sąd oddalając skargi mieszkańców jako bezzasadne

– wypowiedział się Wiceprezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu SSR Marcin Prażmowski w odpowiedzi na pytanie dziennikarskie w dniu 15 marca 2023 r.

Wolnoć Tomku w cudzym domku

W budynku często dochodzi do awarii kotłów, bywało, jak podają mieszkańcy, że w tym sezonie grzewczym temperatura w mieszkaniach wynosiła 13  ͦC, kiedy indziej sezon grzewczy przedłużył się do maja, a w nasłonecznionych  mieszkaniach panowała temperatura powyżej 40  ͦC. Ekipa sprzątająca, mimo wyznaczonych dyżurów, nie dba należycie o porządek i czystość w budynku i wokół niego, co widać na załączonych zdjęciach, wykonanych na początku marca bieżącego roku. Odśnieżanie terenu wokół budynku, szczególnie zaś wewnętrznej drogi do garażu stało się „społecznikowską pasją” pana Tomasza, jednego z mieszkańców Wspólnoty. Na oblodzonym podjeździe auta zsuwały się, co groziło zniszczeniem bramy garażowej.

Zarządcę powołano w 2019 r. między innymi do przeprowadzenia remontu stropodachu. Do tej pory remont nie został przeprowadzony. Właściciele mieszkań nie chcieli zgodzić się na akceptację niemal o 100% wyższych kosztów remontu w 2022 r. oraz na rozliczenie prac na podstawie kosztorysu powykonawczego. Brak rzetelnej informacji odnośnie stanów kont Wspólnoty, a zatem na temat zgromadzonych środków, znalezienie  przez członków wspólnoty kilku wykonawców gotowych za kwotę pierwotnie ustaloną przez Sąd przeprowadzić remont, spowodowały brak zaufania do zarządcy i zasadności proponowanych przez niego rozwiązań.

Członkowie WM przy al. Ratuszowej są skonfliktowani z zarządcą, co w ogóle nie jest brane przez Sąd pod uwagę. Zarządca w sprawozdaniach powołuje się na brak chęci współpracy ze strony mieszkańców. Ci zaś tłumaczą się brakiem zaufania do zarządcy oraz niemożliwością porozumienia się. W ujawnionej przez mieszkańców korespondencji wynika, że wzajemne stosunki pozostawiają wiele do życzenia. Zarządca blokuje kontakt telefoniczny niektórych członków wspólnoty z powodu ich niewłaściwego zachowania, używania gróźb i wulgaryzmów. Sam zaś odpowiada na wiadomości np. ok. godziny 3-ej nad ranem. Jednej z mieszkanek, która po operacji oczu wróciła do domu ze szpitala i skarżyła się w dniu 10 grudnia (sobota), że od końca listopada nie ma ogrzewania i ciepłej wody, w korespondencji SMS-owej odpowiedział tak:

To bym musiał być już tam od 3 tygodni. Tylko zastanawia mnie jedno…Jak Pani żyje, skoro od 3 tygodni nie ma Pani ciepłej wody i ogrzewania

- życząc na końcu rozmowy miłego weekendu.

21 marca  w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu II Wydziale Karnym odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na Postanowienie o odmowie śledztwa z art. 160 § 1kk,  art.288 §1 kk, 286 § 1kk i 296 §1 kk, wobec braku znamion czynu zabronionego.

Mieszkańcy nie poddają się i szukają w swojej sprawie poparcia. Nie bardzo wierzą, że SR w Inowrocławiu rozwiąże ich problem, dlatego próbowali prosić o interwencję lokalnych posłów. Co będzie dalej? Czy wreszcie coś drgnie w tej sprawie? Zobaczymy po 21 marca.

 

Agnieszka Winnik

 

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor