Wydarzenia 8 paź 2019 | Redaktor
UKW uroczyście rozpoczął rok akademicki [GALERIA ZDJĘĆ]

fot. Anna Kopeć

Z nowym statutem i organizacją uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wkroczył w nowy rok akademicki 2019/20. Uroczysta inauguracja odbyła się we wtorek (8 października) w sali koncertowej Collegium Copernicanum UKW.

- Jako wspólnota akademicka realizujemy wszystkie wyzwania jakie stawia przed nami nowoczesność – mówił w przemówieniu inauguracyjnym rektor prof. dr hab. Jacek Woźny. - Aby robić to skutecznie, musimy budować ośrodek akademicki, obejmujący możliwie jak najwięcej dziedzin i dyscyplin nauki reprezentowanych przez wysoko wykwalifikowaną   i społecznie odpowiedzialna kadrę.

Rektor podkreślił, że uczelnia postanowiła rozwijać różnorodne dyscypliny nauki. W nowym roku akademickim wprowadzono nową, przejrzystą organizację uczelni złożoną z jednorodnych naukowo jednostek.  czyli 9 wydziałów  i 10 instytutów.

W ramach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy funkcjonuje teraz dziewięć wydziałów i 10 instytutów:

 1. Wydział Edukacji Muzycznej,
 • Katedra Dyrygentury
 • Katedra Wokalistyki Instrumentalistyki i Teorii Muzyki
 1. Wydział Historyczny,
 • Katedra Archeologii i Historii Starożytnej
 • Katedra Historii Średniowiecznej
 • Katedra Historii Nowożytnej
 • Katedra Historii XIX w.
 • Katedra Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych
 • Katedra Nauk Pomocniczych Historii
 • Katedra Dydaktyki Historii i Badań Regionalistycznych
 1. Wydział Mechatroniki,
 • Katedra Mechaniki Materiałów Porowatych
 • Katedra Biomechaniki i Mechaniki Eksperymentalnej
 • Katedra Systemów Mechatronicznych
 1. Wydział Językoznawstwa
 • Katedra Językoznawstwa Orientalistycznego
 • Katedra Badań nad Kontaktami Językowymi
 • Katedra Przekładoznawstwa
 • Katedra Językoznawstwa Angielskiego
 • Katedra Komunikacji Językowej
 • Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej
 • Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego
 1. Wydział Literaturoznawstwa,
 • Katedra Literatur Anglojęzycznych
 • Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej
 • Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki
 1. Wydział Nauk Biologicznych,
 • Katedra Biologii Ewolucyjnej
 • Katedra Biologii Środowiska
 • Katedra Biochemii i Biologii Komórki
 • Katedra Biotechnologii
 • Katedra Fizjologii i Toksykologii
 • Katedra Genetyki
 • Katedra Hydrobiologii
 • Katedra Mikrobiologii i Immunobiologii
 1. Wydział Nauk o Polityce i Administracji,
 • Katedra Teorii Polityki i Zarządzania Sferą Publiczną
 • Katedra Polityki Zrównoważonego Rozwoju
 • Katedra Systemów Politycznych i Administracyjnych
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych
 • Katedra Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych
 • Katedra Polityki Bezpieczeństwa
 1. Wydział Pedagogiki,
 • Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej
 • Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Katedra Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem
 • Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji
 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną
 • Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
 • Katedra Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
 • Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii
 1. Wydział Psychologii,
 • Katedra Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka
 • Katedra Psychologii Zdrowia
 • Katedra Psychologii Społecznej
 • Katedra Psychologii Klinicznej
 • Katedra Psychologii Pracy i Organizacji
 1. Instytut Filozofii,
 • Katera Logiki i Ontologii
 • Katedra Historii Filozofii
 1. Instytut Fizyki,
 • Katedra Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
 • Katedra Materiałów Optoelektronicznych
 • Katedra Radiospektroskopii i Fizyki Węgla
 1. Instytut Geografii,
 • Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych
 • Katedra Geografii Społeczno-ekonomicznej i Turystyki
 • Katedra Geografii Krajobrazu
 1. Instytut Informatyki,
 • Katedra Metod i Narzędzi Przetwarzania Danych
 • Katedra Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych
 • Katedra Systemów Inteligentnych
 1. Instytut Inżynierii Materiałowej,
 • Katedra Inżynierii Materiałów Polimerowych
 • Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów
 • Katedra Materiałów Konstrukcyjnych i Biomateriałów
 1. Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów,
 • Katedra Dziennikarstwa i Badań nad Mediami
 • Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania
 • Katedra Prasoznawstwa i Informatologii
 • Katedra Badania Gier i Prosumpcji Medialnej
 1. Instytut Kultury Fizycznej,
 • Katedra Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej
 • Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego
 • Katedra Anatomii i Biomechaniki
 • Katedra Sportu
 1. Instytut Matematyki,
 • Katedra Funkcji Rzeczywistych i Algebry
 • Katedra Analizy Funkcjonalnej i Topologii
 1. Instytut Nauk o Kulturze,
 • Katedra Kultury Współczesnej
 • Katedra Komparatystyki Kulturowej
 1. Instytut Prawa i Ekonomii.
 • Katedra Administracji
 • Katedra Prawa
 • Katedra Ekonomii

Na UKW działa też Szkoła doktorska, która obejmuje  pięć dziedzin i dziewięć dyscyplin naukowych

 1. Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych,
 2. Rada Dziedziny Nauk Społecznych,
 3. Rada Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
 4. Rada Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych,
 5. Rada Dziedziny Sztuki.

Podczas inauguracji roku akademickiego wyróżniono najbardziej zasłużonych pracowników i studentów UKW.

Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:

 • dr Michał Mochocki,
 • dr Dawid Szatten.

Nagrody Indywidualne I stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali:

 • prof. dr hab. Maria Deptuła.
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski,
 • dr Danuta Szumińska.

Medalem za długoletnią służbę zostali odznaczeni:

 • Wiesław Maria Łuczak - medal złoty za długoletnią służbę,
 • dr hab. Katarzyna Marcysiak, prof. uczelni - medal złoty za długoletnią służbę,
 • mgr Angelika Kuczyńska - medal srebrny za długoletnią służbę,
 • mgr Wioletta Niedbała - medal srebrny za długoletnią służbę,
 • Beata Zakrzewska - medal srebrny za długoletnią służbę,
 • dr Aleksandra Błachnio - medal brązowy za długoletnią służbę,
 • mgr Katarzyna Meyza - medal brązowy za długoletnią służbę,
 • dr Małgorzata Śliwinska - medal brązowy za długoletnią służbę,
 • dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. uczelni – medal brązowy za długoletnią służbę.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni:

 • dr hab. Anna Bączkowska, prof. uczelni,
 • dr hab. Krzysztof Buśko, prof. uczelni,
 • dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni,
 • dr hab. Jerzy Łacina, prof. uczelni,
 • dr hab. Teresa Pluskota, prof. uczelni,
 • dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. uczelni,
 • dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni,
 • dr hab. Jolanta Jóźwiak,
 • dr hab. Krzysztof Okoński,
 • dr Sławomir Sadowski, prof. uczelni,
 • dr Tamara Graczykowska,
 • dr Iwona Malinowska,
 • dr Dawid Mikulski,
 • dr Halina Laskowska,
 • dr Wojciech Wachowski,
 • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka,
 • dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler,
 • mgr Joanna Skrzeszewska.

Odznakę Za Zasługi dla Sportu otrzymał:

 • dr Jan Mieszkowski – odznaka Za Zasługi dla Sportu.

Wyróżnieni studenci:

 • Adam Skowron – Najlepszy Student,
 • mgr Magdalena Liberacka-Dwojak – Najlepsza absolwentka,
 • Judyta Kwapiszewska – list gratulacyjny Rektora,
 • Natasza Kiełpińska - list gratulacyjny Rektora,
 • Klaudia Pankratiew - wyróżnienie za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • Dawid Wachowicz - wyróżnienie za wybitne osiągnięcia sportowe.
 • W życiu uczelni aktywnie uczestniczą także jej absolwenci - Stowarzyszenie Absolwentów UKW po raz kolejny wyróżniło studentkę i profesorów.

Statuetkę „GLORIA VICTORIBUS” otrzymała:

 • mgr Aneta Stankiewicz.

Statuetki „SUKCES – OD STUDENTA DO PROFESORA” otrzymali:

 • dr hab. Beata Bonna, prof. uczelni,
 • dr hab. Przemysław Grzybowski, prof. uczelni,
 • dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni.
 • dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni,
 • dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni,
 • dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni.
 • Źródło: UKW (oprac. red.)
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor