Wydarzenia 28 lut 2018 | Redaktor
W Bizielu konflikt trwa

fot. Anna Kopeć

Lekarze rezydenci ze szpitala im. dra. Biziela wciąż walczą o zmianę warunków swojego zatrudnienia. Zarząd szpitala proponuje im podpisanie klauzul opt-out lub wprowadzenie równoważnego czas pracy, na co młodzi lekarze nie chcą się zgodzić.

– Konflikt w Szpitalu trwa dalej – mówi lekarz Bartosz Fiałek, przewodniczący Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. – Na wysłaną dnia 12 lutego 2018r. w formie pisemnej prośbę o podjęcie negocjacji w sprawie lokalnego porozumienia, które osiągane jest w wielu lecznicach naszego kraju, otrzymaliśmy do wyboru: podpisanie klauzul opt-out lub wprowadzony zostanie równoważny czas pracy. Z uwagi na formę, w jakiej zostało przedstawione stanowisko Zarządu Szpitala, przekazaliśmy odpowiedź – informuje Bartosz Fiałek.

 

Oto treść odpowiedzi lekarzy rezydentów przekazana 27 lutego zarządowi szpitala.

 

Szanowna Pani Dyrektor,

 

W imieniu OT OZZL, wobec treści Pani pisma z 20 lutego br. adresowanego do lekarzy rezydentów oraz lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim, przedstawiam stanowisko Organizacji Związkowej.

 

Wskazany przez pracodawcę wybór nie jest alternatywą.

 

Opt-out jest klauzulą dobrowolną, a decyzja o podpisaniu klauzuli opt-out leży w sferze swobodnej oceny pracownika, na którą wpływ mogą mieć wyłącznie przyczyny leżące po stronie pracownika. Przyczyny leżące po stronie pracodawcy są nie tylko bez znaczenia, ale nade wszystko nie mogą ingerować, czyli wpływać, na decyzję pracownika.

 

Wyłącznie po stronie pracodawcy leży natomiast decyzja, czy rodzaj lub organizacja procesów pracy uzasadniają wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy. Oceny pracowników, odwrotnie niż do klauzul opt-out, nie mają znaczenia.

 

Dlatego kreowana przez pracodawcę alternatywa jest wyłącznie pozorna, a skoro tak pracodawca postrzega warunki wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy, tzn. jako alternatywę do klauzul opt-out, to wprowadzenie równoważnego czasu pracy nastąpi wyłącznie z powodów innych niż przewidziane w art. 135 § 1 Kodeksu pracy. Taka decyzja pracodawcy nie korzysta z przymiotu legalności.

 

Jedynie ubocznie informuję, że wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy nie może dotyczyć niektórych pracowników tworzących grupę zawodową lekarzy. Nie jest bowiem dopuszczalne wprowadzenie równoważnego czasu pracy dla niektórych spośród tych, którzy wykonują pracę takiego samego rodzaju dotychczas zorganizowaną w ten sam sposób. Innymi słowy, jeśli pracodawca wprowadzi system równoważnego czasu pracy w stosunku do lekarzy rezydentów oraz lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim i nie wprowadzi tego systemu wobec innych lekarzy wykonujących pracę w tych samych wewnętrznych komórkach organizacyjnych szpitala, to lekarze rezydenci traktowani będą gorzej niż inni lekarze. Taka decyzja jest wprost sprzeczna z art. 183a Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie warunków zatrudnienia, a zatem także warunków pracy.

 

Zwracam uwagę, że zgodnie z opinią Ministerstwa Zdrowia z 7 stycznia 2010 roku: (..) możliwe jest realizowanie programu specjalizacji także w jednostkach, które zamierzają wprowadzić zmianowy, bądź równoważny system pracy, jednakże pod warunkiem, iż w żaden sposób nie utrudni to realizowania programu specjalizacji i zapewniona zostanie - tak jak dotychczas - opieka kierownika specjalizacji nad lekarzem odbywającym specjalizację w takim systemie.

 

Ubolewam i wyrażam głębokie zaniepokojenie zignorowaniem wniosku z 12 lutego 2018 roku o przystąpienie do negocjacji, który złożyliśmy pracodawcy w formie pisemnej.

 

Informuję zatem, że OT OZZL negatywnie ocenia działania pracodawcy i podejmować będzie wszelkie prawem przewidziane działania w celu zapobieżenia naruszenia interesów pracowników wykonujących zawód lekarza u pracodawcy. W szczególności będziemy monitorować i wnioskować o ocenę pod kątem zgodności z prawami pracowników tych działań, które dotyczą wydłużania dobowego czasu pracy, niezakłóconej przerwy, czy odbywania staży kierunkowych w innych niż macierzysta jednostkach, ze szczególnym uwzględnieniem „przejścia” z podstawowego systemu czasu pracy na jakikolwiek inny.

 

Raz jeszcze wnosimy o podjęcie negocjacji w sprawach opisanych w naszym piśmie z 12 lutego br.

 

 

Z poważaniem,

lek. Bartosz Fiałek

Przewodniczący OT OZZL

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor