Wydarzenia 17 mar 2020 | Krzysztof Drozdowski
Wojewoda wytyka błędy prezydentowi Bruskiemu: Brak podstaw wprowadzenia zakazu ruchu wokół katedry

Fot. Anna Kopeć

Wojewoda kujawsko-pomorski oczekuje od prezydenta miasta usunięcia wszelkich nieprawidłowości dotyczących organizacji ruchu drogowego wokół bydgoskiej katedry. Zapowiada, że od jego decyzji nie ma odwołania.

Przypomnijmy: we wrześniu ubiegłego roku miasto wprowadziło nową organizację ruchu w obrębie Starego Rynku. W efekcie wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów na teren wokół bydgoskiej katedry. Zaprotestowały środowiska katolickie i biskup Jan Tyrawa. Wojewoda, jako organ nadzorczy, postanowił zbadać przebieg wprowadzenia nowych przepisów.

Kontroli dokonali trzej inspektorzy delegowani przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza. Przeprowadzili kontrolę organizacji ruchu drogowego w Bydgoszczy. Szczególnie dla Starego Rynku oraz obszaru ograniczonego ulicami: Focha, Mostowa, Grodzka, Przy Zamczysku, Pod Blankami, Wały Jagiellońskie, Wełniany Rynek i Mennica. 
Po zakończonej kontroli wydano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. W raporcie pokontrolnym wskazano te nieprawidłowości.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonych nieprawidłowości:
1. Brak podstaw, w świetle okazanej kontrolującemu dokumentacji, do objęcia terenu
działki nr 157 obręb 108, kontrolowanym projektem organizacji ruchu dla Starego
Rynku oraz obszaru ograniczonego ulicami: Focha, Mostowa, Grodzka, Przy
Zamczysku, Pod Blankami, Wały Jagiellońskie, Wełniany Rynek i Mennica
w Bydgoszczy – nr PS086-2019. W szczególności brak jest dowodów
przemawiających za bezspornym zaliczeniem terenu działki 157 do pasa drogowego
drogi publicznej – ul. Farnej w Bydgoszczy, leżącej w ciągu drogi gminnej nr
200209C.
2. Nieprawidłowe ujęcie w Regulaminie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy zadań dotyczących prowadzenia ewidencji zatwierdzonych
projektów organizacji ruchu oraz rozpatrywania i zatwierdzania projektów
organizacji ruchu – w kontekście stwierdzonego wykonywania czynności związanych
z zarządzaniem ruchem na drogach przez upoważnionego pracownika Urzędu
Miasta Bydgoszczy.
3. Brak ujęcia ustawowych zadań Prezydenta Miasta w zakresie zarządzania ruchem
na drogach w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy – w świetle
stwierdzonego wykonywania powyższych zadań przez upoważnionego pracownika
Urzędu Miasta Bydgoszczy.
4. Zatwierdzenie niekompletnego projektu organizacji ruchu.
5. Brak przeprowadzenia analizy skutków dla uczestników ruchu wprowadzanych
w projekcie organizacji ruchu znaków zakazu.
6. Wadliwe wskazanie terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
7. Wadliwy sposób dokonywania wpisów do ewidencji projektów zatwierdzonych
organizacji ruchu.
8. Wadliwe stosowanie na planie sytuacyjnym projektu nazwy tabliczki do znaku
drogowego, która to nazwa nie funkcjonuje już w przepisach prawnych.

Jako przyczynę powstania nieprawidłowości wskazano niewłaściwe stosowanie przepisów prawa.  Wykazano również „brak należytego nadzoru Prezydenta Miasta nad wykonaniem zadań z zakresu zarządzania ruchem, objętych przedmiotem kontroli”. Tym samym Prezydent Miasta został jako jedyny obarczony odpowiedzialnoscią za zaistniałe nieprawidłowości. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz ustosunkował się negatywnie do uwag i wyjaśnień, które bydgoski ratusz przesłał na wcześniejsze wystąpienie kontrolne. 

Osią sporu jest „Wyłączenie z projektu organizacji ruchu dla Starego Rynku oraz obszaru ograniczonego ulicami: Focha, Mostowa, Grodzka, Przy Zamczysku, Pod Blankami, Wały Jagiellońskie, Wełniany Rynek i Mennica w Bydgoszczy – nr PS086-2019 działki nr 157 obręb 108, która nie wchodzi w pas drogi gminnej nr 200209C - ul. Farna.”
Najprościej ujmując, chodzi w tym zapisie o możliwość wjazdu na teren otaczający katedrę. Spór pomiędzy Kurią, która nie zgadza się z ograniczeniami, a Ratuszem który nie widzi problemu z dojazdem do garaży oraz do domu Biskupa, trwa juz od kilku miesięcy.

- Oczekuję od Pana, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym.

Wojewoda zaznaczył również, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują żadne środki odwoławcze.

Rzecznik prasowy UM Bydgoszczy Marta Stachowiak zapytana o dalsze działania Ratusza odpowiedziała, że:

- Zgodnie z przepisami mamy 30 dni na ustosunkowanie się do zaleceń wojewody i na pewno tego terminu dotrzymamy.

 

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.