Wydarzenia 8 wrz 2019 | Redaktor

Choć 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zacznie obowiązywać od października, już można składać wnioski.

2 września ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Tylko do 5 września do bydgoskiego i toruńskiego oddziału ZUS wpłynęło ponad 900 wniosków. Według naszych wyliczeń w województwie kujawsko-pomorskim wniosek może złożyć ponad 45,5 tys. osób, w całym kraju ponad 853 tys. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS będzie miał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji nie 30, a 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Świadczenie będzie przysługiwać osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji to taka, która z powodu stanu zdrowia wymaga stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych – wyjaśnia rzeczniczka. Prawo do świadczenia 500 + będzie zależało również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Przede wszystkim chodzi o emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe.

Nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Na przykład: osoba, która ma emeryturę w wysokości 1400 zł brutto, uzyska świadczenie uzupełniające w kwocie 200 zł.

Czego nie uwzględnia się przy obliczaniu dochodu?

Przy badaniu wysokości świadczeń decydujących o przyznaniu i kwocie świadczenia uzupełniającego nie będą wliczane dodatki i świadczenia wypłacane na podstawie przepisów szczególnych, a więc np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie będą wliczane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Do dochodu nie będzie wliczana również renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16  roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Zainteresowanie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest duże. Klienci przychodzą do ZUS-u i pytają m.in czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do świadczenia. Odpowiedź brzmi nie, ponieważ orzeczenie to nie jest dokumentem równoważnym z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie, którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji

albo

wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku (druk OL-9) oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji np.

  • kartę badania profilaktycznego,
  • dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności

Jeśli dokumentacja medyczna dołączona do wniosku będzie wystarczająca do wydania orzeczenia to wówczas lekarz orzecznik ZUS może wydać orzeczenie bez bezpośredniego badania stanu zdrowia.

Co ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji muszą mieć także seniorzy, którzy ukończyli 75-ty rok życia i z powodu wieku, ZUS przyznał im z urzędu dodatek pielęgnacyjny – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Więcej informacji na temat 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu. Znajdują się tam również odpowiedzi na najważniejsze pytania o świadczenie uzupełniające.

 

Źródło: ZUS

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor