Wydarzenia 12 paź 16:07 | mk
UKW uroczyście rozpoczęło nowy rok akademicki

fot. Urząd Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

We wtorek (12 października) odbyła się inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uroczystość była połączona z nadaniem tytułu doktora honoris causa profesorowi Bogdanowi Wojciszke, wybitnemu psychologiwi społecznemu.

Choć zajęcia na uczelni trwają od początku miesiaca, oficjalna inaguracja z udziałem władz uczelni, gości, pracowników i studentów miała miejsce 12 października, w gmachu Copernicanum. Podczas uroczystości nadano tytuł doktora honoris causa prof. dr hab. Bogdanowi Wojciszke, członkowi Polskiej Akademii Nauk, wykładowcy związanemu z Uniwersytetem SWPS w Sopocie. Profesor specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu psychologii osobowości i psychologii społecznej. Jest autorem badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych, psychologii władzy, postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego.

Bogdan Wojcieszke wygłosił wykład inauguracyjny „Wieloznaczność ludzkich zachowań”.

Zgodnie z decyzją rektora uczelni, prof. Jacka Woźnego, od października studenci uczestniczą w zajęciach (laboratoriach, konserwatoriach, seminariach) stacjonarnie. Wyjątkiem pozostają wykłady, nadal prowadzone zdalnie.

Bogdan Wojciszke ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1975 roku, stopień doktora w zakresie psychologii uzyskał w 1978 r. na Uniwersytecie Gdańskim, a stopień doktora habilitowanego w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w 1986 roku. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1993 r. W 1975 roku został zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1977-1996 pracował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (w latach 1993-1999 był jego dyrektorem), w 2002-2012 jego miejscem pracy był Instytut Psychologii PAN (w latach 2002-2008 był jego dyrektorem). Od 1997 pracował w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach: 2007-2013 był dziekanem Wydziału SWPS w Sopocie.

Problematyka badawcza, którą w swojej pracy naukowej zajmuje się Bogdan Wojciszke obejmuje klika obszarów tematycznych: spostrzeganie interpersonalne, zgodność zachowania z wartościami, struktura cech osobowości jako kategorii umysłowych, procesy oceniania ludzi, dynamika uczuć w bliskim związku dwojga ludzi, godność i produktywność jako wartości etyczne współczesnych Polaków, sprawczość i wspólnotowość jako podstawowe wymiary spostrzegania świata społecznego, poglądy na świat społeczny oraz konstrukcja narzędzi psychometrycznych.

Na imponujący dorobek naukowy Bogdana Wojciszke składa się: 10 książek naukowych, dwie popularyzujące wiedzę psychologiczną (nagrodzone prestiżową nagrodą Teofrasta w 2010 roku), 167 artykułów naukowych opublikowanych w pismach polskich i zagranicznych (znacząca liczba opublikowana w pismach z wykazu JCR, tzw. listy Filadelfijskiej), 20 prac redakcyjnych i translatorskich oraz dwa podręczniki: Człowiek wśród ludzi oraz Psychologia Społeczna (podręczniki te stanowią podstawową lekturę na wszystkich kursach z zakresu psychologii w polskich uczelniach). Prezentował swoje prace na ponad 119 konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, w trakcie staży i wizyt w najznamienitszych ośrodkach naukowych w świecie.

Praca naukowa Bogdana Wojciszke wielokrotnie była wyróżniana prestiżowymi nagrodami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Akademii Nauk, Ministra Nauki czy władz rektorskich różnych uniwersytetów. Za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego otrzymał w 2016 roku Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawanej za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce, nazywane Polskim Noblem. Laureat międzynarodowej nagrody Moscovici Award of the European Association of Social Psychology (wspólnie z: Andrea Abele, 2017) oraz licznych grantów (np. Subsydium profesorskie „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, grant MAESTRO NCN lub wyjazdowe stypendium naukowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).

biogram za: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

Zdjęcia: Urząd Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

mk Autor