Wydarzenia 31 lip 09:38 | mk
Wycinka lasu, budowa bloków? Ostatni dzień wglądu w projekt kluczowego dokumentu

Od lewej Bogdan Dzakanowski, Grażyna Szabelska, Jerzy Mickuś/fot. Anna Kopeć

O przedłużenie terminu możliwości wglądu w projekt „Studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania miasta Bydgoszczy” zawnioskowali miejscy radni klubu Prawa i Sprawiedliwości. – To jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych, będzie kształtował jakość życia mieszkańców na kolejne kilkadziesiąt lat – przypominają.

Dokument na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej będzie dostępny do wglądu tylko do 31 lipca, do 31 sierpnia natomiast mieszkańcy mają czas na zgłaszanie uwag. Wcześniej odbyły się konsultacje społeczne.

Czas dostępności projektu studium przypadł na okres wakacyjny. – Wielu mieszkańców z tego powodu ani nie mogło wziąć udziału w konsultacjach, ani nie miało możliwości złożenia uwag – mówi Grażyna Szabelska.

W czwartek (29 lipca) radni złożyli w ratuszu wniosek o przedłużenie terminu wglądu w projekt do 15 września, a terminu składania uwag – do 31 października.

– Jednocześnie wnioskujemy do pana prezydenta o zorganizowanie dodatkowych spotkań informacyjnych dla mieszkańców, żeby mogli w sposób bardziej szczegółowy dowiedzieć się, jakie przełożenie na dalszy rozwój miasta będzie miało to studium – podkreśla radna. – Widzimy, że zakłada on możliwość wycinki przestrzeni, gdzie rosną lasy, gdzie są ogródki działkowe. Ten akcent jest mocno zaznaczony w tym studium i niepokoi mieszkańców – dodaje.

Radny Bogdan Dzakanowski również podkreślał wagę studium dla przyszłości miasta.

To najważniejszy dokument na sto lat. Nie wiadomo, z jakiej przyczyny radni Platformy nie chcą, żebyśmy nad nim debatowali. Złożyliśmy taki wniosek na sesji Rady Miasta, niestety, prezydent i radni Platformy mówią: „nie teraz”; nie wprowadzono tego na sesji – mówił. – Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy przypilnowali swoich radnych co do studium, bo ono zdecyduje, jak Bydgoszcz będzie się rozwijała, ile lasów wytniemy, ile bloków postawimy, w których miejscach.

Zapowiedział także, że radni klubu PiS będą chcieli zwołać debatę poświęconą projektowi.

Blisko zabudowań mieszkalnych

Podczas konferencji poruszyli też kwestię planowanej budowy kolejnej spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie byłego Zachemu. – Apelujemy do decydentów, by wzięli pod uwagę dobro mieszkańców, bo bliskość tej inwestycji do domów mieszkalnych, do instytucji takich jak przedszkole, dom pomocy społecznej, placówek służby zdrowia, jest duża. Nie zgadzamy się na to, żeby ta inwestycja stanowiła zagrożenie dla zdrowia mieszkańców – mówiła Grażyna Szabelska.

Zarówno marszałek województwa, jak i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w odpowiedzi na jej pisma wskazują, że ostateczna decyzja w sprawie inwestycji będzie zależeć od prezydenta miasta. RDOŚ wystosował też 24 pytania do inwestora, firmy Eneris Proeco, dotyczące m.in. planowanego składowania i transportu odpadów, zwiększenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery itd.

– Głównym argumentem [przeciwko wydaniu zgody na budowę] powinno być zagrożenie kumulacją oddziaływania na środowisko. Pamiętajmy, że na tym terenie istnieją już spalaernia ProNatury i spalarnia Eneris – argumentowała radna Szabelska. Ta ostatnia uzyskała tymczasowe pozwolenie na zwiększenie przepustowości w związku z zapotrzebowaniem zwiększonym przez pandemię. Radna podkreśla, że to pozwolenie wydano ze względu na okoliczności, na czas określony. – Dalszego zapotrzebowania na zwiększanie przepustowości nie ma – uważa. Innego zdania jest sama społka. 

Czytaj także:

Kontrowersje wokół planowanej spalarni. Eneris przekonuje: będzie bezpieczna dla środowiska

Radna Szabelska przypomniała też, że w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, który ma wprowadzać równowagę w tym zakresie, nie zawarto wzmianki o potrzebie budowy kolejnej spalarni w województwie kujawsko-pomorskim. 

Kapuściska spalarniowym zagłębiem?

Nie negujemy tworzenia tego typu instalacji, ale jako radny okręgu 6, Kapuścisk, Łęgnowa, mam naturalny obowiązek przeciwdziałać temu, żeby spalarnia powstała akurat w tym miejscu – mówił radny Jerzy Mickuś. – Zmagamy się ze skutkami istnienia Zachemu, dlatego z niepokojem patrzymy, na to, że instalacja ma się rozbudować właśnie tutaj – podkreślił. Zwracając uwagę na ryzyko, przywołał niedawny tragiczny wypadek w Niemczech. – W spalarni odpadów w Leverkuse nastąpił wybuch, czarna chmura wzniosła się nad miastem. Strażacy radzili mieszkańcom pozostawiać w domach, zamykać okna. To świadczy o tym, że te instalacje nie są tak zupełnie bezpieczne.

Radna Szabelska zwróciła też uwagę na związek projektu studium i planów budowy spalarni. – W studium zawarto możliwość wycinki lasu na Kapuściskach, który jeszcze za czasów Zachemu stanowił pas buforowy dla zanieczyszczeń i hałasów. Jeżeli ten las nie ma iść do wycinki, to bardzo prosimy o wyraźną deklarację. W kontekście groźby wybudowania przy osiedlu Kapuściska spalarni, zacznie to stanowić naprawdę bardzo duże utrudnienie, a może nawet zagrożenie dla zdrowia mieszkańców – mówiła.

Jak przesłać uwagi do studium?

 „Studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania miasta Bydgoszczy” zostało wyłożone do wglądu 7 czerwca, do 31 lipca można się z nim zapoznać na stronie MPU, w zakładce BIP/Obwieszczenia (tutaj). Fizycznie było dostępne w dni robocze w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 308), po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zorganizowana przez miasto dyskusja nad rozwiązaniami zawartymi w projekcie odbyła sie 23 czerwca w Zespole Szkół Elektronicznych. 

Uwagi do dokumentu mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Bydgoszczy

  • w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info.

Treść uwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać do 31 sierpnia.

 

Zdjęcia: Anna Kopeć

 

mk Autor