Wydarzenia 23 wrz 14:44 | Redaktor
Zmarł profesor Paweł Izdebski, psycholog, wykładowca UKW

fot. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w czwartek (23 września) poinformował o śmierci wieloletniego wykładowcy uczelni, prof. dr. hab. Pawła Izdebskiego z Wydziału Psychologii. Profesor był twórcą bydgoskiej szkoły psychoonkologii. Miał 63 lata.

 

Prof. dr hab. Paweł Izdebski odbył studia wyższe w latach 1977-1982 na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora nauk medycznych nadała mu w 1995 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Poznawcze, emocjonalne i behawioralne aspekty funkcjonowania człowieka po leczeniu choroby nowotworowej”, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 2008 Rada Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi”. Pracę zawodową Profesor Izdebski rozpoczął w Wojewódzkiej Poradni Odwykowej w Bydgoszczy. W latach 1985-1986 pracował w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy jako asystent, z kolei pracę naukową w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy podjął w 1986 roku. Od roku 2008 był zatrudniony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jako profesor nadzwyczajny.

Prof. Paweł Izdebski opublikował 113 prac (w tym 17 publikacji indywidualnych). Dokonywał także tłumaczeń monografii – przełożył na język polski m.in. Games people play Erica Berne’a. W swoim dorobku miał 11 publikacji z Impact Factor (łączna wartość IF: 21,23). Był także kierownikiem czterech grantów (dla NCBR, Ministerstwa Zdrowia oraz dla dawnego KBN).

Główne kierunki działalności naukowej profesora to psychologia uzależnień, psychoonkologia, psychologia zdrowia oraz gerontopsychologia. W pierwszym obszarze opublikował monografię, którą można uznać za pracę typu position statement, czyli próbę wprowadzenia nowego, syntetycznego rozumienia omawianych zjawisk, mechanizmów i podejścia do diagnozy i terapii. Profesor Izdebski był także twórcą bydgoskiej szkoły psychoonkologii. Oprócz prac własnych należy podkreślić zrealizowane pod kierunkiem badacza cztery prace doktorskie. W pracach z obszaru psychologii zdrowia profesor podejmował problem aktywności fizycznej i radzenia sobie ze stresem. Prowadził badania dotyczące związku między podejmowaniem aktywności fizycznej a zachowaniami zdrowotnymi w grupie młodych dorosłych oraz różnic w postrzeganiu pojęcia zdrowia i samoocenie stanu zdrowia. Ponadto Paweł Izdebski opracował wraz z zespołem trening z wykorzystaniem technologii wykorzystującej rzeczywistość wirtualną (virtual reality, VR) do stymulacji poznawczej osób starszych. Naukowiec zajmował się także historią psychologii. Omówiony przez niego dorobek Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego, Włodzimierza Szewczyka, Anieli Szycówny i Józefy Joteyko pozwala na poznanie tych postaci i ich myśli, które wpływały na rozwój psychologii w XX wieku. Warto także podkreślić, że uczestniczył w dwóch międzynarodowych projektach badawczych – w jednym jako kopromotor, a w drugim jako członek zespołu.

Profesor pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy w latach 2016-2019. Był Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Etyki. Odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto był on nagradzany przez Rektorów UKW i otrzymał Copernicus Prize od  Polish Neuropsychological Society. W dorobku Profesora szczególnie ważna była także Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku 2016 za projekt Gradys oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i  starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych, którego był kierownikiem.

Cześć Jego pamięci!

mat. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor